Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Identifikace tohoto testu: k9hv2kmIDUcislo ot

1. 3Prezidentem republiky:
a) Nemůže být zvolen občan, kterému je 40 let.
b) Nemůže nikdo být zvolen více než dvakrát.
c) Nemůže nikdo být zvolen více než dvakrát za sebou.
2. 4Mandát poslance nebo senátora vzniká:
a) Složením slibu do rukou předsedy Senátu.
b) Zvolením.
c) Složením slibu do rukou prezidenta republiky.
3. 5Zákonodárná moc v České republice náleží:
a) Parlamentu a vládě.
b) Parlamentu.
c) Parlamentu a zastupitelstvům krajů.
4. 21Volební zákon musí být přijat:
a) Ústavní většinou (⅗ všech poslanců i senátorů) v obou komorách Parlamentu.
b) Absolutní většinou (všech poslanců) v Poslanecké sněmovně.
c) Prostou většinou (přítomných poslanců či senátorů) v obou komorách Parlamentu.
5. 34Službou informačního systému veřejné správy je:
a) Veřejné publikování informací o činnosti orgánů veřejné správy.
b) Poskytování informační podpory občanům pro veřejnou kontrolu činnosti orgánů veřejné moci.
c) Činnost informačního systému veřejné správy uspokojující požadavky oprávněné osoby.
6. 37Procesní pravidla výkonu veřejnosprávní kontroly, která nejsou upravena zákonem o finanční kontrole, se podpůrně řídí:
a) Rozpočtovými pravidly.
b) Kontrolním řádem.
c) Zákonem o auditorech.
7. 38Audit výkonu podle zákona o finanční kontrole je zaměřen na zkoumání:
a) Hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti operací.
b) Systémů zajištění příjmů a financování organizace.
c) Údajů vykázaných ve finančních výkazech.
8. 55Návrh na posouzení souladu mezinárodní smlouvy s ústavním zákonem nemůže podat:
a) Skupina nejméně 41 poslanců nebo skupina nejméně 17 senátorů od okamžiku, kdy byl Parlamentem k ratifikaci mezinárodní smlouvy vysloven souhlas, do okamžiku, kdy prezident republiky smlouvu ratifikoval.
b) Komora Parlamentu od okamžiku, kdy jí byla mezinárodní smlouva předložena k vyslovení souhlasu k ratifikaci, do okamžiku, kdy se na vyslovení souhlasu usnesla.
c) Prezident republiky předtím, než mu byla mezinárodní smlouva předložena k ratifikaci.
9. 97Svoboda myšlení dle Listiny základních práv a svobod:
a) Náleží mezi základní lidská práva a svobody.
b) Náleží mezi politická práva.
c) Náleží mezi hospodářská, sociální a kulturní práva.
10. 106Vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je podle Listiny základních práv a svobod možné:
a) Ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu.
b) Ve veřejném zájmu, a to na základě právního předpisu a za přiměřenou náhradu.
c) Ve veřejném zájmu i bez náhrady, a to na základě zákona.
11. 121Státní zaměstnanec se zúčastnil přijetí zahraniční delegace. Při této příležitosti mu zástupce zmíněné delegace předal drobný věcný dar symbolizující zemi, ze které zahraniční delegace přijela. Smí státní zaměstnanec takový dar přijmout?
a) Ano, smí, avšak pouze za předpokladu, že dar přijme beze svědků, jinak by se vystavil riziku, že by jeho jednání mohlo být vnímáno jako jednání s korupčním potenciálem.
b) Nikoliv. Státní zaměstnanec nesmí v souvislosti s výkonem služby přijímat žádné dary bez výjimky.
c) Ano, smí, neboť plnění poskytovaná při společenských či protokolárních příležitostech, jsou-li jim úměrná svým účelem a hodnotou, nejsou podle Pravidel etiky státních zaměstnanců považována za dar.
12. 143Kárná odpovědnost státního zaměstnance za kárné provinění zaniká, jestliže:
a) Uplynul jeden rok od jeho spáchání.
b) Do jednoho roku od jeho spáchání nebylo zahájeno kárné řízení.
c) Do jednoho roku od jeho spáchání nebylo kárné řízení pravomocně skončeno.
13. 145Státní zaměstnanec byl neúspěšný u úřednické zkoušky. Služební orgán bude vůči tomuto státnímu zaměstnanci postupovat následovně:
a) Umožní mu její opakovaní automaticky bez jeho žádosti. Úřednickou zkoušku může státní zaměstnanec opakovat dvakrát, termíny opakovaného konání určuje služební orgán.
b) Umožní mu její opakování na základě jeho písemné žádosti. Úřednickou zkoušku může státní zaměstnanec opakovat jen jednou, termín opakovaného konání stanoví služební orgán s přihlédnutím k žádosti státního zaměstnance.
c) Umožní mu její opakování na základě jeho písemné žádosti. Úřednickou zkoušku může státní zaměstnanec opakovat třikrát za obě její části dohromady. Termín prvního opakovaného konání určuje služební orgán, zbývající termíny si určuje sám státní zaměstnanec.
14. 147Pravomocné odsouzení státního zaměstnance pro úmyslný trestný čin má za následek:
a) Skončení služebního poměru.
b) Zařazení mimo výkon služby.
c) Zproštění výkonu služby.
15. 149Kárným proviněním je:
a) Zaviněné porušení služební kázně.
b) Pouze úmyslné porušení služební kázně.
c) Pouze hrubé porušení služební kázně z nedbalosti.
16. 180Korporace je:
a) Právnická osoba vytvářená společenstvím osob.
b) Majetek vyčleněný k určitému účelu.
c) Každá právnická osoba, která je podnikatelem.
17. 189U smlouvy se spotřebitelem jsou povolena ujednání, která:
a) Dovolují podnikateli, aby ze své vůle změnil práva či povinnosti stran.
b) Vylučují nebo omezují spotřebitelova práva z vadného plnění nebo na náhradu újmy.
c) Zakládají podnikateli i spotřebiteli právo odstoupit od smlouvy bez důvodu.
18. 197Podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů je šifrování osobních údajů:
a) Vhodným opatřením k zabezpečení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů.
b) Povinným opatřením k zabezpečení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů.
c) Povinným opatřením k zabezpečení externích datových médií.
19. 218Prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu:
a) Nelze po dobu jejich funkčního období z funkce odvolat.
b) Může odvolat jen prezident republiky na návrh Poslanecké sněmovny.
c) Může odvolat předseda vlády na návrh kolegia Nejvyššího kontrolního úřadu.
20. 223Schválené kontrolní závěry podle zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu:
a) Nesmí být zveřejněny.
b) Zveřejňuje prezident Nejvyššího kontrolního úřadu ve Věstníku Nejvyššího kontrolního úřadu.
c) Jsou archivovány, jejich zveřejnění podléhá výlučně pravidlům zákona o archivnictví a spisové službě.
21. 225Jako peněžní fondy tvoří podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) organizační složka státu:
a) Rezervní fond a fond kulturních a sociálních potřeb.
b) Rezervní fond a fond národního majetku.
c) Fond kulturních a sociálních potřeb a investiční fond.
22. 231Pro odebírání vzorků podle kontrolního řádu neplatí:
a) Odebírání vzorků je vždy bezplatné.
b) O každém odběru vzorku kontrolující vydává potvrzení.
c) Kontrolní orgán odebraný vzorek vrátí, je-li to možné.
23. 234Námitky proti kontrolnímu zjištění mohou být podány dle kontrolního řádu:
a) Nejpozději do 10 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole, není-li stanovena v protokolu o kontrole lhůta delší.
b) Nejpozději do 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole, není-li stanovena v protokolu o kontrole lhůta delší.
c) Nejpozději do 30 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole, není-li stanovena v protokolu o kontrole lhůta delší.
24. 236Kontrola není podle kontrolního řádu ukončena:
a) Marným uplynutím lhůty pro podání námitek nebo vzdáním se práva podat námitky.
b) Dnem doručení vyřízení námitek kontrolované osobě.
c) Doručením protokolu o kontrole kontrolované osobě.
25. 238Tzv. atrakce (převzetí výkonu kontroly nadřízeným správním orgánem) v režimu kontrolního řádu:
a) Není přípustná.
b) Není blíže upravena.
c) Je přípustná v odůvodněných případech.
26. 244Platnost osvědčení fyzické osoby a osvědčení podnikatele je pro stupeň utajení Důvěrné:
a) 7 let.
b) 8 let.
c) 9 let.
27. 254Nahlížet do spisu:
a) Mohou pouze účastníci řízení nebo jejich zástupci.
b) Mohou kromě účastníků nebo jejich zástupců i jiné osoby, prokáží-li právní zájem nebo jiný vážný důvod.
c) Mohou pouze oprávněné úřední osoby, které ve věci rozhodují.
28. 271Mezi správní tresty nepatří:
a) Trest odnětí svobody.
b) Pokuta.
c) Zveřejnění rozhodnutí o přestupku.
29. 272Ochrannými opatřeními jsou:
a) Omezující opatření a zabrání věci nebo náhradní hodnoty.
b) Zákaz činnosti a omezující opatření.
c) Propadnutí věci nebo náhradní hodnoty a zákaz činnosti.
30. 290Zásada proporcionality znamená, že:
a) Obsah ani forma činnosti orgánů Evropské unie nesmí překročit rámec toho, co je nezbytné pro dosažení cílů smluv, na nichž je Evropská unie založena.
b) Orgány Evropské unie mohou jednat pouze v případě a za podmínek stanovených Smlouvou o Evropské unii a současně, pokud konkrétní pravomoc není svěřena členským státům.
c) Členské státy se navzájem respektují a pomáhají si při plnění úkolů vyplývajících ze smluv, na nichž je Evropská unie založena.