Identifikace (ID) tohoto testu: uWMhA9Kf8L

1. (2)Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon:
a) Použije se národní úprava.
b) Rozhodne o použití svým usnesením vláda.
c) Použije se mezinárodní smlouva.
2. (11)Člen vlády:
a) Má právo účastnit se schůzí obou komor Parlamentu, jejich výborů a komisí.
b) Má právo účastnit se schůzí obou komor Parlamentu; právo účastnit se schůzí jejich výborů a komisí má, jen pokud byl pozván.
c) Nemá právo účastnit se schůzí obou komor Parlamentu, jejich výborů a komisí, není-li členem některé z komor.
3. (13)Pravomocí prezidenta republiky není:
a) Jmenovat členy Bankovní rady České národní banky.
b) Jmenovat a povyšovat generály.
c) Jmenovat nejvyššího státního zástupce.
4. (44)Má-li hejtman kraje za to, že usnesení rady kraje je nesprávné:
a) Pozastaví jeho výkon a věc předloží k rozhodnutí nejbližšímu zasedání zastupitelstva kraje.
b) Zruší jej a o věci sám rozhodne.
c) Postoupí věc k rozhodnutí Ministerstvu vnitra.
5. (45)Zasedání zastupitelstva kraje:
a) Písemně svolává a řídí zpravidla hejtman kraje.
b) Oznamuje Ministerstvo vnitra prostřednictvím svých internetových stránek.
c) Je vždy neveřejné.
6. (55)Návrh na posouzení souladu mezinárodní smlouvy s ústavním zákonem nemůže podat:
a) Skupina nejméně 41 poslanců nebo skupina nejméně 17 senátorů od okamžiku, kdy byl Parlamentem k ratifikaci mezinárodní smlouvy vysloven souhlas, do okamžiku, kdy prezident republiky smlouvu ratifikoval.
b) Komora Parlamentu od okamžiku, kdy jí byla mezinárodní smlouva předložena k vyslovení souhlasu k ratifikaci, do okamžiku, kdy se na vyslovení souhlasu usnesla.
c) Prezident republiky předtím, než mu byla mezinárodní smlouva předložena k ratifikaci.
7. (57)Obce s pověřeným obecním úřadem jsou stanoveny:
a) V příloze zákona o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem.
b) Vyhláškou ministerstva.
c) Nařízením vlády.
8. (64)Ústředním orgánem státní správy není:
a) Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře.
b) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
c) Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost.
9. (70)Nesprávné je tvrzení, že podle zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy:
a) Ministerstvo financí řídí Českou národní banku.
b) Ministerstvo financí je ústředním orgánem státní správy pro zavedení jednotné měny euro na území České republiky.
c) Ministerstvo financí spolu s Českou národní bankou připravuje a předkládá vládě návrhy zákonných úprav v oblasti měny.
10. (81)Nesprávné je tvrzení, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je podle zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ústředním orgánem státní správy pro:
a) Předškolní zařízení, školská zařízení, základní školy, střední školy a vysoké školy.
b) Péči o rodinu a děti.
c) Státní péči o děti, mládež a tělesnou výchovu.
11. (95)Školní docházka je podle Listiny základních práv a svobod povinná:
a) Do dosažení věku 15 let.
b) Po dobu, kterou stanoví zákon.
c) Jen pro občany České republiky.
12. (104)Listina základních práv a svobod v čl. 30 stanoví, že každý, kdo je v hmotné nouzi, má právo na takovou pomoc, která:
a) Je nezbytná pro zajištění základních životních podmínek.
b) Je nezbytná pro zajištění základních životních podmínek, pokud si stav hmotné nouze nezpůsobil sám svým protiprávním nebo neodpovědným jednáním.
c) Zajišťuje přiměřené hmotné zabezpečení vzhledem k jeho potřebám.
13. (109)Právo na ochranu zdraví je podle Listiny základních práv a svobod řazeno mezi:
a) Základní lidská práva a svobody.
b) Politická práva.
c) Hospodářská, sociální a kulturní práva.
14. (118)Který z následujících předmětů není podle Pravidel etiky státních zaměstnanců považován za dar?
a) Poukázka na nákup knih.
b) Hrnek s logem Evropské unie.
c) Láhev vína.
15. (134)Služební orgán může obsadit služební místo osobou v pracovním poměru na dobu určitou podle pracovněprávních předpisů, jestliže státní zaměstnanec dočasně nevykonává službu na služebním místě po dobu delší než:
a) 6 kalendářních měsíců.
b) 1 kalendářní měsíc.
c) 2 kalendářní měsíce.
16. (136)Rejstřík státních zaměstnanců a zaměstnanců ve služebních úřadech neobsahuje tento údaj o státním zaměstnanci:
a) Pohlaví.
b) Dosažený stupeň vzdělání.
c) Den vzniku služebního poměru.
17. (138)Mezi kárná opatření podle zákona o státní službě nepatří:
a) Písemná důtka.
b) Pokuta.
c) Propuštění ze služebního poměru.
18. (146)Odborová organizace není oprávněna projednat a zaujmout stanovisko:
a) K návrhům služebního hodnocení státního zaměstnance.
b) K návrhům služebních předpisů.
c) K návrhům rozhodnutí týkajících se změn a skončení služebního poměru.
19. (173)Podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem se odpovědnosti za způsobenou škodu:
a) Nelze zprostit.
b) Lze zprostit, prokáže-li stát, že vzniku škody nešlo zabránit ani postupem s péčí řádného hospodáře.
c) Lze zprostit, prokáže-li stát, že vznikem škody dosáhl stát majetkového prospěchu značného rozsahu.
20. (192)Podle občanského zákoníku se kvitancí rozumí:
a) Vykonatelný rozsudek soudu prvního stupně.
b) Potvrzení o splnění dluhu.
c) Výpis z veřejného rejstříku.
21. (208)Varování podle zákona o kybernetické bezpečnosti:
a) Je zveřejněno na internetových stránkách Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost a oznámeno povinným osobám dle zákona o kybernetické bezpečnosti.
b) Je provedeno jednotným systémem varování a informování.
c) Je provedeno sdělovacími prostředky (rozhlasem, televizí, místním rozhlasem), tzv. mluvícími sirénami, vozidly složek integrovaného záchranného systému.
22. (211)Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu podle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, je nepřípustná, jestliže:
a) Jde o rozhodnutí správního orgánu v soukromoprávní věci, vydané v mezích zákonné pravomoci správního orgánu.
b) Směřuje jen proti výroku rozhodnutí.
c) Se žalobce domáhá zrušení rozhodnutí.
23. (218)Prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu:
a) Nelze po dobu jejich funkčního období z funkce odvolat.
b) Může odvolat jen prezident republiky na návrh Poslanecké sněmovny.
c) Může odvolat předseda vlády na návrh kolegia Nejvyššího kontrolního úřadu.
24. (222)Výroční zprávu předkládá prezident Nejvyššího kontrolního úřadu ke schválení:
a) Kolegiu Nejvyššího kontrolního úřadu.
b) Členům Nejvyššího kontrolního úřadu.
c) Poslanecké sněmovně.
25. (254)Nahlížet do spisu:
a) Mohou pouze účastníci řízení nebo jejich zástupci.
b) Mohou kromě účastníků nebo jejich zástupců i jiné osoby, prokáží-li právní zájem nebo jiný vážný důvod.
c) Mohou pouze oprávněné úřední osoby, které ve věci rozhodují.
26. (263)Ústní jednání je dle správního řádu:
a) Vždy neveřejné.
b) Veřejné, pokud správní orgán neurčí, že jednání nebo jeho část jsou neveřejné.
c) Neveřejné, pokud zákon nestanoví nebo správní orgán neurčí, že jednání nebo jeho část jsou veřejné.
27. (270)Pokus přestupku:
a) Je vždy trestný.
b) Není trestný.
c) Je trestný, pokud tak stanoví zákon.
28. (281)Blokační menšinu v Radě Evropské unie musí tvořit minimálně:
a) Čtyři členové Rady Evropské unie.
b) Pět členů Rady Evropské unie.
c) Šest členů Rady Evropské unie.
29. (282)Soudní dvůr Evropské unie:
a) Zajišťuje dodržování práva při výkladu a provádění smluv, na nichž je Evropská unie založena.
b) Zajišťuje uplatňování Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie, jakož i opatření přijatých orgány Evropské unie na jejich základě.
c) Vykonává společně s Evropským parlamentem legislativní a rozpočtovou funkci.
30. (291)Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii (EURATOM) podepsaná v roce 1957 nabyla platnosti:
a) Ve stejném roce jako byla podepsána.
b) V roce 1958.
c) Nenabyla nikdy platnosti.