Identifikace tohoto testu: 18u1KIX9A2

1. (5)Zákonodárná moc v České republice náleží:
a) Parlamentu a vládě.
b) Parlamentu.
c) Parlamentu a zastupitelstvům krajů.
2. (7)Návrh zákona může podle Ústavy České republiky podat:
a) Poslanec, skupina poslanců, Senát, vláda nebo zastupitelstvo vyššího územního samosprávného celku.
b) Poslanec, skupina poslanců, senátor, vláda nebo zastupitelstvo vyššího územního samosprávného celku.
c) Poslanecká sněmovna, Senát, vláda nebo zastupitelstvo samosprávného celku.
3. (10)Soudce je jmenován do funkce:
a) Prezidentem republiky bez časového omezení.
b) Předsedou Senátu bez časového omezení.
c) Prezidentem republiky na dvacet let.
4. (11)Člen vlády:
a) Má právo účastnit se schůzí obou komor Parlamentu, jejich výborů a komisí.
b) Má právo účastnit se schůzí obou komor Parlamentu; právo účastnit se schůzí jejich výborů a komisí má, jen pokud byl pozván.
c) Nemá právo účastnit se schůzí obou komor Parlamentu, jejich výborů a komisí, není-li členem některé z komor.
5. (34)Službou informačního systému veřejné správy je:
a) Veřejné publikování informací o činnosti orgánů veřejné správy.
b) Poskytování informační podpory občanům pro veřejnou kontrolu činnosti orgánů veřejné moci.
c) Činnost informačního systému veřejné správy uspokojující požadavky oprávněné osoby.
6. (45)Zasedání zastupitelstva kraje:
a) Písemně svolává a řídí zpravidla hejtman kraje.
b) Oznamuje Ministerstvo vnitra prostřednictvím svých internetových stránek.
c) Je vždy neveřejné.
7. (57)Obce s pověřeným obecním úřadem jsou stanoveny:
a) V příloze zákona o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem.
b) Vyhláškou ministerstva.
c) Nařízením vlády.
8. (59)Správní obvod obce s rozšířenou působností je podle zákona o územně správním členění státu vymezen:
a) Výčtem území obcí
b) Výčtem území obcí a vojenských újezdů
c) Výčtem území okresů.
9. (60)Území vojenského újezdu je vymezeno:
a) Pomocí obcí.
b) Pomocí částí obcí.
c) Pomocí katastrálních území.
10. (61)Která z těchto územních jednotek není podle zákona o územně správním členění státu vytvořena?
a) Okres Praha-město.
b) Okres Brno-město.
c) Okres Plzeň-město.
11. (75)Koordinační úloha pro oblast státní služby je podle zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy svěřena:
a) Úřadu vlády České republiky.
b) Ministerstvu práce a sociálních věcí.
c) Ministerstvu vnitra.
12. (76)Nesprávné je tvrzení, že podle zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy:
a) Ministerstvu průmyslu a obchodu je podřízen Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a Hospodářská komora České republiky.
b) Ministerstvu průmyslu a obchodu je podřízena Česká obchodní inspekce.
c) Ministerstvo průmyslu a obchodu je ústředním orgánem státní správy pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.
13. (95)Školní docházka je podle Listiny základních práv a svobod povinná:
a) Do dosažení věku 15 let.
b) Po dobu, kterou stanoví zákon.
c) Jen pro občany České republiky.
14. (109)Právo na ochranu zdraví je podle Listiny základních práv a svobod řazeno mezi:
a) Základní lidská práva a svobody.
b) Politická práva.
c) Hospodářská, sociální a kulturní práva.
15. (122)Jaký postup se uplatňuje pro jednání se státním zaměstnancem, jenž oprávněně poukázal na neetické jednání?
a) Státní zaměstnanec se nejdéle na dobu 60 dnů přeloží do jiného organizačního útvaru.
b) Státní zaměstnanec nesmí být v souvislosti s oprávněným poukázáním na neetické jednání znevýhodněn.
c) Státnímu zaměstnanci je pozastaven výkon služby do doby, než se prokáže, že státní zaměstnanec na neetické jednání poukázal skutečně oprávněně.
16. (123)Jakým způsobem Pravidla etiky státních zaměstnanců upravují způsob odívání státního zaměstnance?
a) Na státního zaměstnance je kladen pouze obecný požadavek úpravy zevnějšku.
b) Žádným, neboť na státního zaměstnance nelze klást takové nároky.
c) Způsob a úroveň odívání státního zaměstnance jsou upraveny podrobně, u představených s důrazem na stupeň řízení, v němž je služební místo představeného zařazeno.
17. (127)Systemizace neobsahuje:
a) Počet služebních míst představených klasifikovaných platovými třídami.
b) Počet služebních míst, u nichž je stanoven zákaz konkurence.
c) Sídlo služebního úřadu a jeho organizačních útvarů.
18. (142)Ke zrušení služebního poměru služebním orgánem nebo státním zaměstnancem ve zkušební době dojde:
a) Dnem doručení písemného oznámení o zrušení služebního poměru, není-li v něm uveden den pozdější.
b) Posledním dnem kalendářního měsíce, v němž bylo písemné oznámení o zrušení služebního poměru doručeno.
c) Do 30 dnů od doručení oznámení o zrušení služebního poměru.
19. (152)Námitky proti protokolu o průběhu a výsledku výběrového řízení vyřizuje:
a) Výběrová komise.
b) Rozkladová komise.
c) Bezprostředně nadřízený představený.
20. (156)Je možno, aby státní zaměstnanec dle zákona o státní službě vykonával dočasně službu v jiném služebním úřadu nebo v jiném organizačním útvaru svého služebního úřadu?
a) Ne, státní zaměstnanec vykonává službu vždy pouze na služebním místě, na kterém je zařazen nebo jmenován.
b) Ano, státního zaměstnance je možno přeložit na nezbytně nutnou dobu k výkonu služby v oboru služby, který vykonává. Tato doba je zákonem o státní službě časově omezena.
c) Ano, je možno přeložit státního zaměstnance na nezbytně nutnou dobu k výkonu služby i v oboru služby, který nevykonává. Tato doba je zákonem o státní službě časově neomezena.
21. (158)Zkušební doba zaměstnance může být dle zákoníku práce sjednána nejvýše v délce:
a) 3 měsíce, avšak ne déle než je polovina sjednané doby trvání pracovního poměru.
b) 4 měsíce po sobě jdoucí ode dne vzniku pracovního poměru.
c) 6 měsíců, u vedoucího zaměstnance nejvýše v délce 9 měsíců.
22. (182)Je zakázáno založit právnickou osobu:
a) Podporující násilí.
b) Za účelem šíření určitého náboženství.
c) Za účelem ovlivnění složení zákonodárných sborů.
23. (187)Dědí se na základě:
a) Prohlášení dědiců, zákonné posloupnosti nebo rozhodnutí soudu.
b) Dědické smlouvy, ze závěti nebo ze zákona.
c) Závěti nebo rozhodnutí soudního komisaře.
24. (192)Podle občanského zákoníku se kvitancí rozumí:
a) Vykonatelný rozsudek soudu prvního stupně.
b) Potvrzení o splnění dluhu.
c) Výpis z veřejného rejstříku.
25. (196)Podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů je správce povinen dokumentovat:
a) Zjištěné porušení zabezpečení osobních údajů, způsobené zvnějšku.
b) Pouze závažné porušení, které současně ohlašuje Úřadu pro ochranu osobních údajů.
c) Jakékoli zjištěné porušení zabezpečení osobních údajů.
26. (228)Stát:
a) Není právnickou osobou.
b) Je právnickou osobou, pokud vystupuje v právních vztazích.
c) Je právnickou osobou pouze z pohledu práva Evropské unie.
27. (229)Podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, lze právo stavby k pozemku ve vlastnictví státu zřídit:
a) Za úplatu; bezúplatně jen ve veřejném zájmu. Smluvní zřízení práva stavby vyžaduje schválení Ministerstvem financí.
b) Pouze bezúplatně. Smluvní zřízení práva stavby vyžaduje předchozí souhlas Ministerstva financí.
c) Pouze za úplatu. Smluvní zřízení práva stavby vyžaduje schválení příslušným ministerstvem.
28. (237)Namítat podjatost kontrolujícího nebo přizvané osoby je/jsou podle kontrolního řádu oprávněna/oprávněny:
a) Pouze kontrolovaná osoba.
b) Kontrolovaná osoba a v zákonem stanovených případech též povinná osoba.
c) Všechny osoby zúčastněné na kontrole.
29. (249)Příjemce převzetí utajované informace stupně utajení Vyhrazené, nejde-li o utajovanou informaci vyžadující zvláštní režim nakládání:
a) Potvrdí otiskem razítka organizace a vlastnoručním podpisem na kopii průvodního dopisu.
b) Nepotvrzuje, pokud tak stanovila odpovědná osoba a nepožaduje-li výslovně cizí moc nebo původce utajované informace potvrzení jejího převzetí.
c) Potvrdí vlastnoručním podpisem, na tiskopis vydaný Národním bezpečnostním úřadem, s uvedením místa převzetí utajované informace, jména, příjmení, rodného čísla a místa narození příjemce.
30. (251)Dle správního řádu se uložená písemnost považuje za doručenou, jestliže si ji adresát nevyzvedne:
a) Ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy byla uložena.
b) Ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena.
c) Ve lhůtě 7 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena.