Všeobecné obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu www.urednicka-zkouska.cz

v platném znění od 9.2.2020.

 

1 Úvodní ustanovení

 

1.1

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi provozovatelem a fyzickou osobou prostřednictvím internetového obchodu provozovatele na adrese www.urednicka-zkouska.cz a dále vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě rezervace přes online formulář zboží provozovatele fyzickou osobou prostřednictvím internetového obchodu provozovatele.

1.2

VOP se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, popřípadě zboží rezervovat přes online formulář, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3

Provozovatelem (také Prodávajícím) internetového obchodu www.urednicka-zkouska.cz je fyzická osoba: Ing. Matyáš Horák, Nad lomem 462/4, Praha 4, 147 00, IČ : 71571442 Email:

1.4

Zákazníkem se rozumí každý návštěvník – fyzická osoba internetových stránek provozovatele na adrese www.urednicka-zkouska.cz, který prostřednictvím internetu / systému internetového obchodu odeslal řádnou objednávku ve formátu emailu či online formuláře.

1.5

Zákazník, který prostřednictvím internetu/emailu odeslal řádnou objednávku či využil online formulář, se dále označuje též jako kupující.

 

2 Dodací podmínky

2.1

Prodávající na základě objednávky napíše, kdy je schopen dodat skripta či zakázku.

2.2

Internetový obchod prodávajícího umožňuje zákazníkům zejména prohlížení aktuálně nabízeného zboží či služby včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Poskytnuté ceny při objednávce jsou ceny konečné. Nevztahují se na ně další slevy ani další akce, platné pro kamenné prodejny provozovatele. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodu prodávajícího. Tímto ustanovením není dotčena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3

Veškerá prezentace zboží umístěná na stránkách internetového obchodu na adrese www.urednicka-zkouska.cz je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.4

Kupující objednává zboží elektronickou cestou přímo z internetu prostřednictvím formuláře vytvořeného právě k tomuto účelu (dále jen „formulář objednávky“). Formulář objednávky obsahuje zejména informace o:

·       objednávaném zboží

·       způsobu dodání objednávaného zboží včetně údajů o nákladech spojených s dodáním

·       způsobu úhrady kupní ceny zboží.

2.5

Na základě objednávky poslané přes email či vyplnění online formuláře, dorazí zákazníkovi potvrzení o odeslání v případě výběru dobírky; pokud si vybral platbu předem dorazí mu instrukce, kam má poslat peníze.

2.6

Prodávající si vyhrazuje právo nepotvrdit objednávku nebo její část nebo odstoupit od potvrzené objednávky či její části v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu, a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od nepotvrzení či odstoupení od objednávky ze strany prodávajícího.

2.7

Prodávající si dále vyhrazuje právo odmítnout objednávku kupujícího, který v minulosti řádně a včas nezaplatil závazně objednané zboží.

2.8

Potvrzením objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Kupující má možnost se s nimi seznámit na webu www.urednicka-zkouska.cz. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy.

2.9

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (např. písemně či telefonicky).

2.10

Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Kupní smlouva je poskytnuta kupujícímu ve formě, která umožňuje archivaci a reprodukci.

2.11

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. Poskytnuté ceny při objednávce jsou ceny koncové.

2.12

Prodávající není přihlášen k EET, pracuje jen s penězi přes bankovní účet a dle zákona není povinen

být přihlášen k EET.

 

3 Dodací podmínky

3.1

Je-li uzavřena kupní smlouva způsobem dle čl. 3 těchto obchodních podmínek, prodávající doručí zboží prostřednictvím přepravce (Česká pošta), kterému zboží předá zpravidla do 3 pracovních dní od přijetí objednávky (u platby převodem po připsání peněz na účet prodávajícího).

3.2

Zboží bude následně doručeno v expediční lhůtě přepravce:

Česká pošta:

i. Doporučeně – dle možností přepravce

ii. Doporučeně s dobírkou – dle výběru zákazníka

3.3

Všechny uvedené ceny jsou koncové. Prodávající garantuje ceny uvedené v nabídce, a to k okamžiku odeslání potvrzení objednávky zákazníkovi. Ceny uvedené v internetovém obchodu prodávajícího platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4

V případě doručení zboží prostřednictvím přepravce se připočítává k uvedené ceně zboží expediční

poplatek ve výši:

·       Česká pošta – Doporučeně – platba převodem (+ 55kč)

·       Česká pošta – Doporučeně s dobírkou (+ 105kč)

3.5

Náklady spojené s balením zboží prodávající samostatně neúčtuje, jsou zahrnuty v expedičním poplatku.

3.6

Převzetí zboží stvrzuje kupující podpisem na průvodním dokladu přepravce. Místem dodání zboží je poštovní adresa uvedená kupujícím v objednávce. Kupující je vlastníkem zboží po zaplacení

kupní ceny.

3.7

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

3.8

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

3.9

Dle § 2913 Hlavy III občanského zákoníku (Závazky z deliktů) je strana, která se dopustila porušení smlouvy (v rozporu s obchodními podmínkami nepřevzala zboží), povinna uhradit druhé straně škodu vzniklou takovým porušením. Kupující tedy uhradí prodávajícímu náklady na poštovné dle své objednávky, které prodávající v dobré víře uhradil.

3.10

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 

4 Cena zboží a Platební podmínky

4.1

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

·       Platba na dobírku

Zákazník může zvolit platbu kupní ceny na dobírku, v takovém případě kupní cenu platí kupující v místě dodání zboží uvedeném v objednávce prostřednictvím přepravce – České pošty.

·       Platba na účet

Při platbě na účet bude objednávka kupujícího vyřízena po připsání peněz na účet prodávajícímu.

4.2

Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení článku 4.5 těchto obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.3

V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 15 pracovních dní od uzavření kupní smlouvy a závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.4

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (článek 2.10 těchto obchodních podmínek), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.5

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.6

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – na vyžádání fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě kupujícímu.

 

5 Práva z vadného plnění

5.1

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

5.2

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.

b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) věc vyhovuje požadavkům právních přepisů.

5.3

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

5.4

Ustanovení článku 5.2 VOP se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

5.5

Za vadu se považuje i plnění jiné věci než byla objednána kupujícím, jakož i vady v dokladech nutných pro užívání zboží.

5.6

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí.

5.7

Je-li vadné plnění podstatný porušením kupní smlouvy, má kupující zejména práva dle § 2106 občanského zákoníku, a to:

a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,

b) na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od kupní smlouvy.

5.8

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího, vyjma případů upravených v § 2106 odst. 2 občanského zákoníku. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva dle článku 5.9 VOP.

5.9

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením kupní smlouvy, má kupující zejména práva dle § 2107 občanského zákoníku, a to na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od kupní smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

5.10

Nemá-li zboží vlastnosti dle článku 5.2 VOP má kupující dále práva dle § 2169 občanského zákoníku.

5.11

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího („reklamace“) v písemné formě lze zasílat na níže uvedenou adresu: Ing. Matyáš Horák, Smrková 542, Doksy u Kladna, 27364; e-mail:

5.12

Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

5.13

Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; prodávající je dále povinen vydat potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

5.14

Reklamované zboží kupující dopraví osobně nebo zašle na místo uplatnění reklamace (běžnou formou, nikoli dobírkou). Vzhledem k tomu, že v rámci reklamačního řízení je nutno ověřit, zda kupující koupil reklamované zboží skutečně od prodávajícího, prodávající doporučuje, aby kupující vhodným způsobem tuto skutečnost doložil, a to např. předložením kopie dodacího listu či faktury. Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení kupující vyzván k odběru zboží. V případě zájmu může být po dohodě zboží kupujícímu zasláno (Českou Poštou).

5.15

Dopravu reklamovaného zboží hradí kupující, v případě uznání oprávněnosti reklamace může požádat o úhradu nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží. Reklamované opravené nebo vyměněné zboží zašle prodávající zpět na vlastní náklady.

5.16

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

5.17

Bližší a další informace o stavu reklamace získá kupující emailem: .

5.18

Zboží z obchodu www.urednicka-zkouska.cz je ke kupujícímu doručováno prostřednictvím dopravců. Pokud zásilka dorazí ke kupujícímu poškozená, prodávající doporučuje, aby kupující postupoval následovně:

5.19

Prohlédl zásilku před dopravcem.

5.20

V případě poškození obalu (pomačkaný, roztrhaný, rozmočený…) sepsal s dopravcem protokol o poškození zásilky.

5.21

V případě problému s dopravcem mohou kupující kontaktovat prodávajícího na adrese . Do předmětu zprávy je doporučeno uvést “Stížnost na přepravu”, dále popsat problém, uvést kontakty na sebe. Prodávající bude takto oznámený problém řešit s dopravcem a oznámí kupujícím další postup.

5.22

Prodávající tímto informuje kupujícího, že má právo podat návrh na zahájení mimosoudního řízení ve věci spotřebitelského sporu vzniklého z uzavřené kupní smlouvy, a to nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Věcně příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím je Česká obchodní inspekce.

5.23

Pravidla stanovená Českou obchodní inspekcí, která upravují postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů, stejně jako formulář pro podání návrhu, jsou kupujícímu k dispozici na internetových stránkách České obchodní inspekce na adrese: adr.coi.cz anebo www.coi.cz.

 

6 Odstoupení od kupní smlouvy

6.1

Kupující má právo od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu dle čl. 3 těchto podmínek do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od převzetí zboží odstoupit bez udání důvodu.

6.2

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo emailem).

6.3

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty (čl. 6.1 těchto obchodních podmínek).

6.4

Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu došlo oznámení kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy, všechny platby, které prodávající obdržel od kupujícího, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který použil kupující pro provedení počáteční transakce, pokud kupující výslovně neurčí jinak. V žádném případě tím kupujícímu nevzniknou další náklady.

6.5

Platbu prodávající vrátí až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li kupující, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

6.6

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, zašle na adresu prodávajícího: Ing. Matyáš Horák, Smrková 542, Doksy u Kladna, 27364 bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Prodávající doporučuje, aby kupující vhodným způsobem doložil, že zboží koupil od prodávajícího, a to např. předložením kopie dodacího listu či faktury.

6.7

Kupující nese přímé náklady spojené s vrácením zboží, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.8

Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho

funkčnosti.

6.9

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.10

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a též od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, jakož i o dodávce novin, periodik nebo časopisů. Dále v souladu s § 1837 písm. l) občanského zákoníku prodávající výslovně sděluje, že kupující nemá právo odstoupit od smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

 

7 Další práva a povinnosti smluvních stran

7.1

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7.2

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.3

Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy: Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na

elektronickou adresu kupujícího.

7.4

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.5

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

8 Ochrana osobních údajů

8.1

Ochrana osobních údajů zákazníka, který vyplní některý z formulářů na internetu je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“).

8.2

Objednáním mailem či vyplněním online zboží prostřednictvím internetového formuláře, zákazník souhlasí v souladu se ZOOÚ a zákonem č. 480/2004 Sb. se zpracováním osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, email, tel. číslo zákazníka poskytnutých v objednávce či v rozsahu jména, příjmení a emailu zákazníka poskytnutých v rezervaci (dále jen „osobní údaje“) prodávajícím a jejich zařazením do databáze uživatelů prodávajícího – Ing. Matyáš Horák se sídlem Smrková 542, Doksy u Kladna, 273 64, IČO: 71571442, jakož i s tím, že poskytnuté osobní údaje mohou být poskytnuty třetím osobám na základě uzavřené smlouvy s těmito třetími osobami (např. dopravce) v souladu s příslušnými ustanoveními ZOOÚ. Účelem zpracování osobních údajů je realizace práv a povinností ze smlouvy uzavřené se zákazníkem. Prodávající je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje zákazníka. Tento souhlas poskytuje zákazník dobrovolně na dobu 10 let s tím, že jej může kdykoliv odvolat zasláním oznámení na e-mailovou adresu nebo písemně na adresu sídla prodávajícího. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení oznámení prodávajícímu.

8.3

Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

8.4

Zpracováním osobních údajů zákazníka může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.5

Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8.6

Zákazník má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména zjistí-li nebo domnívá-li se zákazník, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může zákazník žádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, zejména blokováním, provedením opravy, doplnění nebo likvidací osobních údajů.

8.7

Požádá-li zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

8.8

Všechny doplňující informace týkající se ochrany osobních údajů jsou uvedeny níže, v sekci “Ochrana osobních údajů – doplňující údaje.”

 

9. SMS brána podmínky

9.1.

Vycházíme z oficiálních otázek zveřejněných na stránkách ministerstva vnitra (www.mvcr.cz ) v sekci úřednická zkouška. Neúčtujeme žádné poplatky za testové otázky, ale pouze za správné odpovědi, tedy za vyhodnocení testu. Poplatek za vyhodnocení činí pouze 10 Kč, plus poplatek 3 Kč za sms zprávu. Prosím respektujte podmínky spojené s využitím sms platby (viz www.platmobilem.cz ). Vyhodnocení bylo otestováno na více typech internetových prohlížečů, neneseme ale odpovědnost při špatném zobrazení na jiných typech prohlížečů. Náš tým rovněž nenese žádnou odpovědnost při nesplnění (neudělání) oficiálního testu.

10 Závěrečná ustanovení

10.1

Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení VOP.

10.2

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 9.2.2020. Aktuální znění podmínek je vždy dostupné na www.urednicka-zkouska.cz.

10.3

Odesláním objednávky či rezervace zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, a že s nimi bez výhrad souhlasí.

10.4

Nestanoví-li tyto Všeobecné obchodní podmínky jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů platných v České republice.

 

V Doksech u Kladna, dne 9.2.2020

Ing. Matyáš Horák

 

Ochrana osobních údajů – doplňující informace

Prodávající a zodpovědná osoba – Ing. Matyáš Horák se sídlem Smrková 542, Doksy u Kladna, 273 64, IČO: 71571442. V tomto dokumentu naleznete základní a přehledné informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme o našich zákaznících pro potřeby vyřizování objednávek v našem e-shopu, na základě jakého právního důvodu údaje zpracováváme, k jakým konkrétním účelům je používáme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva.

 

A. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme následující osobní údaje:

a)

identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení;

b)

kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, poštovní adresa a případně váš profil na sociálních sítích;

c)

údaje o vašich objednávkách, kterými jsou zejména údaje o zboží a službách, které jste si objednali, způsobu doručení, údaje o reklamacích;

d)

údaje o vašem chování na webu, zejména zboží a služby, které si zobrazujete, odkazy, na které klikáte, způsob pohybu po našem webu a posouvání obrazovky a také údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém, jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookie a obdobných technologií pro identifikaci zařízení;

e)

odvozené údaje, kterými se rozumí osobní údaje odvozené z vašeho nastavení, údajů o zboží a službách, které si u nás vytvoříte objednávku, údajů o vašem chování na webu; zejména se jedná o údaje o vašem nákupním chování a vztahu k různému zboží a službám.

 

Pokud navštívíte náš web

Pokud navštívíte náš web, do vašeho zařízení ukládáme a následně z něj čteme malé soubory jako cookies (sesaion). Cookie je malý soubor písmen a čísel, který ukládáme ve vašem internetovém prohlížeči nebo pevném disku vašeho počítače. Některé cookies nám umožňují propojit vaše aktivity během prohlížení našich stránek od chvíle, kdy otevřete okno webového prohlížeče, do okamžiku, kdy jej zavřete. Ve chvíli, kdy zavřete okno internetového prohlížeče se tyto cookies vymažou. Jiné zůstávají v zařízení po nastavenou dobu a aktivují se pokaždé, když navštívíte webovou stránku, která konkrétní cookie vytvořila. Dále používáme pixelové značky (také známé jako web beacons), což jsou malé obrázky, které mají podobnou funkci jako cookies. Oproti cookies, které jsou ukládány na pevném disku vašeho počítače, jsou pixelové značky pevnou součástí webových stránek. O všech těchto technologiích budeme pro zjednodušení v tomto dokumentu dále mluvit jako o cookies. Cookies do vašeho zařízení nejen ukládáme, ale také čteme cookies, které do vašeho zařízení uložil náš web. Dále v tomto dokumentu budeme pro jednoduchost mluvit pouze o ukládání.

Některé cookies do vašeho zařízení ukládá přímo náš web. Tyto cookies nám pomáhají

identifikovat vás při přecházení mezi jednotlivými stránkami našeho webu a opětovných návštěvách.

 

Takové cookies a další soubory jsou nezbytné pro fungování naší webové stránky. Pokud ve svém prohlížeči zablokujete tyto cookies, naše webová stránka nemusí fungovat správně a my vám nemusíme být schopní poskytovat naše produkty a služby.

Dále do vašeho zařízení: ukládáme cookies z našeho webu, které nám umožňují sledovat návštěvnost našeho webu, jeho jednotlivých stránek, vytvářet statistiky a přehledy a měřit účinnost reklamy;  zobrazovat vám různé varianty našeho webu, pokud testujeme nové funkcionality;  

ke sběru údajů o vašem chování na našem webu a dalších webových stránkách;

pro zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy v rámci reklamních sítí na jiných webových stránkách, než je náš web;

k propojení se sociálními sítěmi, jako je Facebook, včetně automatického přihlášení, zajištění funkcí, jako je tlačítko „To se mi líbí“, a zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy na těchto sociálních sítích a jiných webových stránkách, než je náš web.

Ukládání těchto informací můžete odmítnout přímo na internetových stránkách www.urednicka-zkouska.cz po kliknutí na odkaz „Nastavení souborů cookies“ v patičce stránky.

Údaje o vašem chování na webu nezískáváme pouze z cookies. Doplňujeme je také o údaje jako je

IP adresa vašeho zařízení (adresa vašeho zařízení pomocí, které komunikujete s jinými zařízeními v síti internet), MAC adresa (adresa zařízení, pomocí, které komunikujete s jinými zařízeními v místní síti),  operační systém vašeho zařízení, jeho verze a jazykové nastavení; prohlížeč, který na svém zařízení používáte, jeho verze a jazykové nastavení; adresa webové stránky (URL adresa), ze které přicházíte na náš web. Tyto údaje o vašem chování na webu zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) za účelem: získání informací, na základě kterých pro vás budeme moci web v budoucnu vylepšit; naším oprávněným zájmem je zde zlepšování našich služeb pro vás; vytváření statistik a přehledů, zejména sledování návštěvnosti našeho webu, jeho jednotlivých stránek a měření účinnosti reklamy; naším oprávněným zájmem je zde měření efektivity našeho webu a výdajů na reklamu; pro tento účel můžeme z vašeho chování na webu získávat další odvozené údaje a k tomuto účelu je použít; testování nových funkcí a aplikací před nasazením, zejména abychom předešli problémům s funkčností těchto novinek ve skutečném provozu, které by mohly zhoršit Váš zážitek z využívání našich služeb; naším oprávněným zájmem je zde bezproblémová funkčnost našich služeb pro vás; předcházení útoků na náš web a ohrožení jeho funkčnosti i bezpečnosti vašich dat; naším oprávněným zájmem je zde bezproblémová funkčnost našich služeb pro vás a bezpečnost vašich dat. Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu nezbytně nutnou. Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku.

Pokud nám při návštěvě webu udělíte svůj souhlas, můžeme údaje o vašem chování na webu použít také k přizpůsobení našich webových stránek a zobrazení cílené reklamy, jak je popsáno v části Zasílání nabídek na míru a cílené reklamy, a předávat je pro účely zobrazení cílené reklamy také provozovatelům sociálních a reklamních sítí, jak je popsáno v části Předání údajů a zobrazování personalizované reklamy na sociálních a reklamních sítích.

 

A.1.1 Zasílání nabídek na míru a cílené reklamy

Pokud nám svůj souhlas udělíte při návštěvě naší webové stránky, aniž byste u nás měli účet nebo u nás vytvořili objednávku, budeme pro popsané účely používat pouze údaje o vašem chování na webu.

 

A.1.2 Předání údajů a zobrazování personalizované reklamy na sociálních sítích

Pokud nám svůj souhlas udělíte při návštěvě naší webové stránky, aniž byste u nás měli účet nebo u nás vytvořili objednávku, budeme pro popsané účely používat pouze údaje o vašem chování na webu.

 

A.1.3 S kým data sdílíme

Pokud nám udělíte svůj souhlas, vaše údaje o chování na webu případně vaše osobní údaje budeme sdílet se společnostmi:

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, CA 94043 Mountain View

Facebook Ireland Limited, se sídlem 4 Grand Ca

 

B. Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

1. Pokud se u nás vytvoříte objednávku nebo u nás nakoupíte

1)

Pokud si objednáte na našem e-shopu na stránkách www.urednicka-zkouska.cz , vytvoříte u nás objednávku nebo u nás nakoupíte, zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o vašich objednávkách, primárně za účelem plnění našich smluvních povinností (dodávka objednaných produktů), tedy bez vašeho souhlasu.

2)

V případě objednávky nebo nákupu zpracováváme rovněž Vaše identifikační a kontaktní údaje, jakož i údaje o vašich objednávkách a údaje o vašem chování na webu na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu), a to za účelem vytváření přizpůsobených nabídek a cílených reklam, které vám zobrazíme na webu. Naším oprávněným zájmem je zde maximálně personalizovaná a efektivní nabídka pro vás. Jmenované údaje pro účel vytváření přizpůsobených nabídek a cílených reklam také obohacujeme pomocí analýzy. K tomu můžeme použít rovněž údaje o vašem chování na webu, které jsme oprávněně získali před tím, než jste vytvořili objednávku a můžeme pro něj sbírat údaje o vašem chování na webu, např. když vás identifikujeme pomocí cookie nebo obdobné technologie).

Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku.

 

2. Zasílání nabídek

Pokud při poskytnutí kontaktních údajů nebo kdykoli později neodmítnete zasílání nabídek, můžeme vaše kontaktní údaje použít pro zasílání nabídek e-mailem, textovou zprávou, pomocí sociálních sítí, jejich sdělování po telefonu nebo jinými elektronickými prostředky, popř. vám je můžeme zaslat poštou. Tyto nabídky se budou týkat našich produktů a služeb.

Vaše osobní údaje, které nám poskytnete v rámci objednávání zboží nebo služeb, i údaje o Vašich objednávkách, pohybu na webu či čtení newsletterů, jsou na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) zpracovávány za účelem vytvoření nejvhodnějších zpráv o slevových akcích či jiných nabídkách, zprávách a reklamách, které se Vám zobrazují na www.urednicka-zkouska.cz .

Kontaktní údaje pro tento účel dále doplňujeme o údaje o zboží a službách, které si u nás vytvoříte objednávkou. Použít můžeme rovněž údaje o Vašem pohybu na webu, které jsme od Vás obdrželi před tím, než jste vytvořili objednávku, nebo se zaregistrovali, a sbírat můžeme také údaje o vašem pohybu na webu, i když se přes svůj klubový profil nepřihlásíte (např. když vás identifikujeme pomocí cookie nebo obdobné technologie). Také tyto údaje nám umožňují Vás zařadit do správné profilové skupiny při zasílání našich speciálních akčních nabídek. Využití této personalizované služby máte samozřejmě právo odmítnout zde.

 

C. Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení. Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají pouze podle našich pokynů a pro účely, které jsou popsány v části B. Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?“ Takovými zpracovateli jsou:

a)

poskytovatelé cloudových služeb a další dodavatelé technologií a podpory;

b)

provozovatelé marketingových nástrojů, kteří nám pomáhají s optimalizací webu a personalizací obsahu

c)

provozovatelé marketingových nástrojů, kteří nám pomáhají s optimalizací webu a personalizací obsahu a nabídek pro vás;

d)

poskytovatelé SMS komunikačních a chatovacích nástrojů, v případě, kdy zpracovávají osobní údaje pro zprostředkování naší komunikace s vámi;

e)

poskytovatelé služeb v souvislosti se zpracováním zásilek (katalogu a jiných sdělení), včetně zejména jejich doručovatelů.

D. Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Ve většině případů zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete přímo vy v rámci objednávání zboží nebo služeb, nebo při komunikaci s námi. Osobní údaje přímo od vás získáváme také sledováním vašeho chování na našem webu a při čtení zpráv.

 

E. Předávání údajů mimo EU

V rámci předání údajů příjemcům, uvedeným v části C. Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme? můžeme vaše údaje předat také do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor, včetně zemí, které nezajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Veškeré takové předávání budeme uskutečňovat pouze v případě, že se příslušný příjemce zaváže dodržovat standardních smluvní doložky vydané Evropskou komisí, dostupné na adrese http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087  .

 

F. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Právo na přístup: Máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. To vše se můžete dozvědět v tomto dokumentu a na stránkách www.urednicka-zkouska.cz v sekci „VOP a GDPR“. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii vám poskytneme bezplatně a další kopie s poplatkem.

Právo na opravu: Chybovat je lidské. Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

Právo na výmaz: V některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů: vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali; odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat; využijete svého práva vznést námitku proti zpracování u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme nebo se domníváte, že námi prováděné zpracování osobních údajů  přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy. Toto právo se neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

Právo na omezení zpracování: V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když: popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné; vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytl); vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo vznesete námitku proti zpracování. Po dobu, po kterou šetříme, je-li vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování vašich osobních údajů omezit.

Právo vznést námitku proti zpracování: Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme vaše osobní údaje bez dalšího zpracovávat; v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

Právo podat stížnost: Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno Vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete na nás obracet:

a)

prostřednictvím e-mailu na následující adresu , pokud jste s námi komunikovali elektronicky, nebo

b)

zasláním stížnosti na adresu: Ing. Matyáš Horák, Smrková 542, Doksy u Kladna, 27364.

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění vás samozřejmě budeme informovat.

 

V Doksech u Kladna, dne 9.2.2020

Ing. Matyáš Horák